Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah (fotografie, text), tak i forma těchto webových stránek.
Firma ORIENTAL.cz, s.r.o. prohlašuje, že je autorem obrazového materiálu zboží a u obrazového materiálu zboží u kterého autorem není, má udělený písemný souhlas autora obrazového materiálu. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek (např. kopírování, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky), ať již zcela či z části, je zakázáno!!