REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, firmou  ORIENTAL.cz, s.r.o., se sídlem Výškovická 3085/2, Ostrava 30, 700 30, IČO: 285 95 378, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád upřesňuje práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje podle tohoto reklamačního řádu, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejících právních předpisů.

 1. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

1.1. Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely tohoto reklamačního řádu považován za Podnikatele. Za Podnikatele je považován také kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání.

1.2. Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku), je možno reklamovat. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě zboží doručeného kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti, kde se vyskytne vada v okamžiku jeho převzetí, uplatní kupující své právo na reklamaci této vady u prodávajícího nebo přímo u přepravní společnosti. Kupující je oprávněn obdobným způsobem reklamovat u prodávajícího taktéž vadu, která se na zboží vyskytla v souvislosti s jeho přepravou v okamžiku jeho převzetí.

1.3. Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.

1.4. Reklamované zboží musí být vyčištěné, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta.

1.5. Kupujícím, kteří jsou zároveň Podnikateli, nenáleží práva vyplývající z tohoto reklamačního řádu, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech.

 

 1. MÍSTO A PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

2.1. Reklamaci vady zboží, vzniklé v průběhu záruční doby, lze uplatnit dle podmínek popsaných v tomto Reklamačním řádu v provozovně prodávajícího a to:

 1. a) osobně,
 2. b) zasláním poštou, případně jiným přepravcem (zboží nelze doručit na výdejní místo smluvního přepravce, z technických důvodů nelze takovéto doručení považovat za zahájení reklamace).

2.2. Při vyřizování reklamace zasláním je kupující povinen společně se zbožím odeslat vyplněný Reklamační protokol a prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

2.3. Nákup zboží prokazuje kupující prodejním dokladem nebo záručním listem.

2.4. Vadu, která je předmětem reklamace, musí kupující jednoznačně definovat nebo popsat do Reklamačního protokolu.

2.5. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží a také podmínky stanovené v záručním listě nebo návodu na používání a nesmí porušit plomby, pokud je zboží plombováno. V případě nedodržení těchto podmínek nemůže být reklamace uznána.

2.6. Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla při převzetí kupujícím poskytnuta sleva z ceny zboží.

 

 1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

 

3.1. Prodávající při prodeji zboží kupujícímu odpovídá, že:

1) zboží má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována prodávajícím (záruka za jakost není poskytována Podnikatelům);

2) zboží je prosto vad a odpovídá příslušným normám.

3.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a vůči spotřebitelům také za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

3.3. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v záruční době v důsledku:

1) opotřebení věci způsobeného jejím obvyklým užíváním;

2) nesprávného uskladnění (teplota, vlhkost) či opracování;

3) neodborné montáže nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, nesjednaných v kupní smlouvě;

4) nesprávného užívání věci či neodborným zásahem či mechanickým poškozením věci;

5) zanedbané či nesprávné údržby věci.

 

3.4. Pracovník reklamačního oddělení rozhodne o reklamaci do třiceti pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

 1. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Kupující s výjimkou Podnikatele je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. V případě vyřízení reklamace způsobem výměny zboží za nové, se lhůta pro uplatnění reklamace u nového zboží automaticky neprodlužuje ani neběží lhůta nová.

4.2. Pokud je však na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

4.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

4.4. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Toto ustanovení se neuplatní vůči Podnikatelům.

 

 

 1. ODSTRANITELNÉ VADY

 

5.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2. V případě, že jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

 

 

 1. NEODSTRANITELNÉ VADY

6.1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Jde-li o jiné neodstranitelné vady (které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady) a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. Vady potravin, ovoce a zeleniny se považují za neodstranitelné.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1. Reklamace musí být vyřízena jedním ze zákonem uvedených způsobů nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není sjednána lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Kupující je oprávněn uvést jím preferovaný způsob vyřízení reklamace.

7.2. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím sjednána lhůta k vyřízení reklamace, je kupující oprávněn reklamovanou věc vyzvednout vždy nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace.

7.3. Kupující je zároveň povinen vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace, popřípadě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána k vyřízení reklamace.

7.4. V případě nevyzvednutí reklamace ani po uplynutí jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace kupujícím, je prodávající oprávněn účtovat si náklady spojené s uskladněním předmětu reklamace za každý den po dobu ode dne následujícího po uplynutí jednoho měsíce od 30. dne od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku, než bude předmět reklamace vyzvednut kupujícím. Cena za uskladnění předmětu reklamace bude stanovena na základě ceny za uskladnění v daném místě a čase obvyklé.

 

 

 1. UPOZORNĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO

8.1. Prodávající upozorňuje, že kupující může najít podrobnější úpravu uplatnění svých práv v občanském zákoníku.

8.2. Za vadu považujeme to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

 

 

8.3. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou; umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby, nebo bydliště fyzické osoby).

8.4. Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně; v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

8.5. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

8.6. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou.

8.7. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

8.8. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

8.9. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

 

 1. NÁKLADY REKLAMACE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 

Všeobecné obchodní podmínky: zde

Reklamační řád platný od 01. 01. 2024